TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

10 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI KHÓA XVII
Ngày đăng 15/10/2020 | 16:31  | Lượt xem: 57

Thực hiện Nghị quyết lần thứ XVII Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xây dựng 10 chương trình công tác toàn khóa nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, văn hóa giai đoạn 2021-2025.

Chương trình 1

“Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 2

“Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 3

“Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 4

“Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 5

“Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 6

“Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 7

“Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sánh tạo giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 8

“Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cap phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình 9

“Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Chưng trình 10

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.